Walerij Igoriewicz Tiupa

Walerij Igoriewicz Tiupa (ur. w 1945 r.) – jest profesorem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (RGGU), jednym z najwybitniejszych rosyjskich teoretyków literatury i najważniejszych teoretyków narracji na świecie, liderem ,,orientacji(po)bachtinowskiej” (Piotr Fast), uczniem Algirdasa Juliena Greimasa, Rolanda Barthes'a i Julii Kristevej (w latach 1979–1980 odbywał staż naukowy w paryskiej Sorbonie). Wykładał na kilku rosyjskich uniwersytetach, między innymi w Samarze (wówczas Kujbyszewie), Nowosybirsku i Kemerowie, gdzie w 1980 r. utworzył Katedrę Teorii Literatury. Wraz z Natanem Tamarczenką (zm. 2011 r.), Samsonen Brojtmanem (zm. 2005 r.), Michaiłem Darwinem, Leonidem Fuksonem, Michaiłem Łucznikowem i Siergiejem Ławlińskim współtworzył tzw. kemerowską szkołę poetyki. W latach 1993–1995 wykładał na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tiupa wniósł znaczący wkład w badania nad twórczością Aleksandra Puszkina (пушкинистика) i Antona Czechowa (чеховедение), wprowadził do obiegu naukowego kategorie modusów i paradygmatów artyzmu, teorię zdarzenia komunikacyjnego oraz koncepcję czterech formacji dyskursywnych. Mimo popularności koncepcji sama postać badacza w Polsce nie jest bliżej znana, a przynajmniej zidentyfikowana (brak informacji biograficznych w języku polskim).

Warto więc chyba podać, że chodzi o autora ponad trzystu dziewięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu teorii literatury, teorii komunikacji i analizy dyskursu, komparatystyki, narratologii, estetyki, retoryki. W zainteresowaniach naukowych Tiupy wyraźnie zarysowują się dwa główne obszary problemowe. Pierwszy z nich dotyczy estetyki literatury, drugi – narratologii właśnie.

Do najbardziej znanych monografii badacza zalicza się: Художественность литературного произведения: Вопросы типологии, КрГУ, Красноярск 1987, 224 s. Художественность чеховского рассказа, Высшая школа, Москва 1989, 135 s. Анализ художественного текста. Учебное пособие для вузов, Academia, Москва 2006, 336 s. Литература и ментальность, Вест-Консалтинг, Москва 2009, 300 s. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике, Языки славянской культуры, Москва 2010, 321 s. Дискурс/ Жанр, Intrada, Москва 2013, 212 s. Wśród najważniejszych publikacji narratologicznych wymienić należy: Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» Чехова), Тверской госуниверситет, Тверь 2001, 58 s. Введение в сравнительную нарратологию. Научно-учебное пособие для самостоятельной исследовательской работы, Intrada, Москва 2016, 148 s.

Tiupa ponadto pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego «Новый филологический вестник», współredaktora (wraz z Wolfem Schmid'em) międzynarodowego rosyjskojęzycznego czasopisma elektronicznego ,,Narratorium”; jest uczestnikiem międzynarodowego projektu “Live Handbook of Narratology”, przewodniczącym sekcji narratologicznej corocznych «Белых чтений», międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Filologii i Historii RGGU dla upamiętnienia literaturoznawczyni tamtejszego uniwersytetu, Galiny Biełoj. O zainteresowaniu pracami Tiupy świadczą liczne przekłady.

Do tej pory zostało przetłumaczonych dwadzieścia siedem prac naukowych badacza na pięć języków (angielski, niemiecki, polski, chiński, węgierski oraz chorwacki).