Sławomir Śliwa

dr Sławomir Śliwa (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opolska Szkoła Ćwiczeń, Kluczborska Szkoła Ćwiczeń) – adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno - Pedagogicznego w Opolu, inicjator modelowych szkół ćwiczeń w województwie opolskim (Opolskiej Szkoły Ćwiczeń i Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń w ramach działania Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18, Ministerstwo Edukacji Narodowej), doradca i trener w szkoleniach z zakresu Postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej w ramach projektu „Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji” (konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17, Ministerstwo Edukacji Narodowej). W latach 2016 -2018 opiekun 2 sieci wsparcia dla nauczycieli w ramach projektów Odkrywcy Sekretów Nauki AO, Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Opiekun merytoryczny sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Sieci nauczycieli promujących kulturę fizyczną i edukację zdrowotną” w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynator programu nauczania „Poznać i zrozumieć świat” do edukacji wczesnoszkolnej. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Opole 2014, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Autor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych w tym m.in. z zakresu problematyki związanej z edukacją i szkolnictwem (m.in. Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015, Szkolne programy profilaktyczne a edukacja wczesnoszkolna, Opole 2015, Kompetencje profilaktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2017, Kompetencje profilaktyczne pedagogów w świetle problemów wychowawczych ucznia [w:] I. Koszyk, B. Ogonowski, S. Śliwa (red.) Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji. Role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy (2018), Mediation in school, [w:] Mediation and Probation and Mediation Service in Slovakia, Czech Republic and other countries, red. Peter Jusko, Peter Papso, G&D publishing, London 2016, Aktywność poznawcza jako jeden z elementów profilaktyki pozytywnej we wczesnej edukacji, „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, 2(8), 2016, Cechy osobiste i kompetencje zawodowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Edukacja na rozdrożu, część 1, Nauczyciel-uczeń-edukacja, red. W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Opole 2016.
Zenon Jasiński, Sławomir Śliwa
36,00 zł
Jarosław Czepczarz, Marie Mackowa, Sławomir Śliwa
39,90 zł