Bardzo dobra książka do pogłębienia znajomości postaci św. Pawła

28 czerwca 2008 roku w Kościele katolickim rozpoczął się Rok św. Pawła nawiązujący do dwutysięcznej rocznicy jego urodzin. Jest to okazja do bliższego spotkania się z Apostołem Narodów. W kanonie Nowego Testamentu, czternaście pism różnej objętości stanowi tak zwane Corpus Paulinum czyli zestaw pism Pawłowych. Chociaż nie wszystkie te pisma zostały własnoręcznie napisane przez św. Pawła, słusznie zostały mu przypisane, a za wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, Paweł w ścisłym tego słowa znaczeniu jest ich autorem. Autorstwo Listu do Hebrajczyków stanowi problem odrębny. Autorem zaś jest ten, kto sam pisze, kto dyktuje i kto akceptuje opracowane pod swoim kierownictwem teksty. Te formy autorstwa odnoszą się do Listów Pawłowych.
            Na podstawie Listów możemy poznać życie i działalność św. Pawła, w czym pomagają nam Dzieje Apostolskie spisane przez ucznia i przyjaciela Pawłowego, św. Łukasza.
            Rok św. Pawła jest doskonałą okazją, aby to poznawanie stało się bardziej systematyczne, abyśmy częściej zaglądali do pism Apostoła Narodów i śledzili problemy, jakie zostały tam poruszone, jak w całym Piśmie Świętym, dla naszego zbawienia.
            Najczęściej tłumaczymy się brakiem czasu i Biblia pozostaje Księgą nieczytaną, jak to określił wielki miłośnik Słowa Bożego i wielki poeta – Roman Branstaetter. Biorąc do ręki książkę dotyczącą św. Pawła, napisaną przez ks. Marka Starowieyskiego, nie możemy wysuwać tego argumentu. Autor proponuje nam sześćdziesiąt dwie krótkie czytanki przeznaczone na dni odpoczynku, a więc dni, w których możemy dysponować czasem z większą swobodą. Liczba czytanek odpowiada dwu miesiącom, a więc mniej więcej ilości dni w czasie szkolnych wakacji, ale jest to równocześnie przybliżona liczba niedziel w roku powiększona o dni ustawowo wolne od pracy.
            Tak, czy inaczej w dniach mniej intensywnie wypełnionych zwykłymi obowiązkami możemy sięgnąć do tej pozycji i spotkać się ze św. Pawłem. Zapoznamy się pobieżnie z jego życiem w pierwszej części książki, a następnie na podstawie cytatów z Listów Pawłowych, odpowiednio objaśnionych kolejno poznajemy myśli Apostoła.
            Przytoczmy niektóre tematy, jakie możemy znaleźć w omawianej książce: Moc w słabości się doskonali, Bogactwo, Osąd bliźniego, Grzech pierworodny, Dobro i zło, Od cierpienia do chwały, Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?, Wiedza i mądrość, Rozumieć wolę Bożą, Postępowanie chrześcijan, Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, Władza pochodzi od Boga, Być wszystkim dla wszystkich, Moc łaski.
            To mała prerezentacja tematów, które odnoszą się do nauczania św. Pawła. W książce, którą przedstawiamy i zachęcamy do bliższego się z nią spotkania, oprócz tych znajdziemy wiele innych tematów, w których cytaty z Pawłowego dzieła są interpretowane.
            W ten sposób bez trudu wchodzimy w myśl Wielkiego Apostoła, a to powinno nas prowadzić do rozmiłowania się w jego Listach, które zapragniemy przeczytać już nie we fragmentach, ale w całości. Tym rozmiłowaniem Autor książki chce się z nami podzielić i czyni to bardzo dobrze.