Mądrościowa przechadzka

Człowiek jest jedyną w widzialnym świecie istotą, która podlega nie tylko prawom fizyki wraz z całym światem materialnym i prawom fizjologii wraz ze światem ożywionym, ale także prawom moralnym. Każdy świadomy i dobrowolny czyn człowieka posiada wartość moralną, jest dobry lub zły, a ocena moralna jest tak samo niezależna od jednostki ludzkiej i od społecznego odczucia, jak prawo ciążenia w fizyce lub prawo przemiany materii w fizjologii. Człowiek staje wobec praw, które od niego nie zależą, ale które bezwzględnie muszą być egzekwowane na mocy odwiecznego postanowienia, które starsze jest nie tylko od ludzkiego społeczeństwa, ale także od mgławic.
            Prawa odnoszące się do świata materialnego badają nauki fizykalne, prawa świata ożywionego rozpatruje szeroko pojęta biologia, prawa natomiast odnoszące się do dobra i zła w czynach ludzkich podejmuje filozoficzna nauka zwana etyką. Warto zauważyć, że tę samą problematykę znaleźć można w traktatach teologii moralnej, ale gdy ta ostatnia odwołuje się do Bożego Objawienia, etyka stara się wyprowadzać wszystkie swoje stwierdzenia na podstawie ludzkiego rozumu. Dlatego teologia moralna skierowana jest do ludzi uznających istnienie Objawienia, natomiast etyka jest platformą poznawczą, na której spotkać się mogą wszyscy, a porozumieją jedynie ci, którzy nie zakładają z góry ustalonych aksjomatów, jakich nie są zdolni odrzucić, aby myśleć filozoficznie w sposób wolny.
            Takiemu właśnie przemyśleniu niezmiernie pomocną może być książka, w której wybitny etyk, wieloletni wykładowca etyki, prowadzi czytelników przez niejednokrotnie zawiłe problemy poprawności ludzkiego postępowania. Poruszane problemy są bardzo istotne, ale sposób ich przedstawienia charakteryzuje wykład doświadczonego teoretyka i praktyka, który wiele potrafi pouczyć w przystępnej formie, dlatego właściwym było zatytułowanie tych rozważań z zastosowaniem terminu spacer.
            Zapraszamy zatem na ten spacer, który prowadzić będzie terenem bardzo nabrzmiałym współczesnymi problemami etycznymi. Ksiądz Profesor podejmuje zagadnienia aktualne i trudne, aby przestawić racjonalne ich rozwiązanie.
            Mamy tu zatem technokratyzm i homoseksualizm, eutanazję i zapłodnienie in vitro, klonowanie i transplantację, prawo własności i prawo oporu, człowiek w państwie i wobec wykonywanego zawodu, a obok tych konkretnych problemów umieszczone są także zagadnienia o charakterze podstawowym, jak między innymi sumienie i odpowiedzialność, godność człowieka, wartości moralne i metody rozwiązywania problemów etycznych.
            Z pewnością przyjęcie zaproszenia na taki spacer będzie dużym ubogaceniem człowieka i pozwoli mu poprawnie rozwiązywać problemy, przed którymi nikt uciec nie może.
            To spacer, z którego każdy wróci zadowolony i umocniony wobec labiryntu zagadnień moralnych, jakie domagają się zobaczenia ich w prawdzie i podejmowania decyzji o ogromnym ciężarze gatunkowym w odniesieniu do rzeczywistości, jaka każdemu jest dana i zadana.