Obiektywne i dobre opracowanie

Wielkie Religie Wschodu to najbardziej obiektywne i szczegółowe opracowanie o religiach wschodu, jakie dotychczas ukazało się na rynku polskim. Autorem książki jest profesor ksiądz Andrzej Zwoliński, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów, którego dzieła są świadectwem jego wielkiej pasji. W wędrówce po obszernej wiedzy zgromadzonej w książce znajdujemy szereg informacji, począwszy od zagadnień dotyczących wierzeń, nauk głoszonych przez wielkie i znane postacie historyczne, aż po bardzo precyzyjne umiejscowienie faktów w realiach czasowych i geograficznych. Kultura wschodu skupiająca się w Azji przenika nie tylko do sąsiadującej Europy, ale ma zasięg światowy, dlatego istotne staje się dokonanie jej analizy, która pozwala nam wyłonić elementy wspólne we wszystkich religiach, jak i te znacznie od siebie odbiegające. W korzeniach tych wszystkich prawd podawanych rozmaicie, tkwi wspólne źródło dotyczące między innymi dążenia człowieka do świętości. Dotyczy to skromności, cierpliwości , poznawania , nabywania wiedzy oraz wyzbycia się pożądania. W Taoizmie pojawia się wątek życia z prawami natury. Ważne jest poznanie wiatrów, prądów, pór roku, zasad wzrostu i zanikania po to aby można było je wykorzystać a nie z nimi walczyć. Wszystko w świecie dzieje się cyklicznie: noc – dzień; szczęście – nieszczęście; życie – śmierć. Regułą postępowania jest życie ostrożne, pokorne, poprzestanie na małym, gdyż łagodność jest sposobem zachowania siły i bezpośrednim przeciwieństwem pychy.
W Konfuncjonizmie głównym tematem nauki jest cnota ,,ren" tłumaczona jako dobroć, dobre postępowanie. Sam Konfucjusz określił ją jako miłość bliźniego, osobową integralność i altruizm, głosząc przy tym ,,Pokonywać samego siebie i zachowywać dobre obyczaje to znaczy być humanitarnym". Hinduizm wypracował zespół etycznych wskazań np. Ahinsa – zakaz niszczenia czegokolwiek zwłaszcza życia; Urik – potrzeba zachowania umiaru i skromności; Acapalm – opanowanie i powściągliwość; Sancam – żądanie czystości ciała i umysłu.
Budda, który wędrował po Indiach i nauczał przez około 43 lata głosił, iż źródłem cierpienia człowieka jest pożądanie: władzy, pieniędzy, seksu. Tradycja buddyjska utrwaliła jego słowa;,, Mędrzec widzi, że wszystko co stworzone, co złożone z troski i cierpienia przemija, prawda jednak pozostanie "Rdzeń religii wschodu stanowi ,,joga", co w tłumaczeniu od sanskryckiego pierwiastka czasownikowego ,,yuj" znaczy ,,połączyć''.
W ujęciu filozoficznym ,,joga" oznacza osiągnięcie stanu doskonałości duchowej w postaci wyższego stanu świadomości, zjednoczenia się z najwyższą prawdą. Osiąga się w to poprzez medytację Ma ona na celu praktykę duchową prowadząca do osiągnięcia oświecenia, samowyzwolenia. Joga posiada własna dietę oparta na wegetarianizmie, polegająca na wyrzeczeniu się głównie potraw mięsnych. Ma ona mieć ogromne znaczenie dla zdrowia jogina i zapobiegać chorobom.Za wegetarianizmem mają też przemawiać względy ekologiczne, do których należy skażenie środowiska na skutek masowej produkcji zwierzęcej, będące porównywalne z odpadami przemysłowymi. Innym bardziej radykalnym argumentem jest zabijanie zwierząt, zadawanie bólu i cierpienia, które jest niegodne człowiekowi.
Poznając tajniki wschodniej mądrości znajdujemy też jej wpływy, które wywarła na tak zwanym zachodzie. Wielu wybitnych myślicieli pasjonowało się nią m. in.: Wagner, Schopenhauer, Goethe. W Polsce już w latach 1800-1830 istniały trzy ośrodki pośredniczące w recepcji kultury Wschodu: Puławy, Królewskie warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Wileński. Utrzymywały one kontakt z ośrodkami europejskimi w Paryżu, Boon i Berlinie. Duchowością wschodnią interesowali się też: Maurycy Mochnacki, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid .Wyrazem tych zainteresowań była ich twórczość np. ,,Genesis z Ducha" J. Słowackiego to swego rodzaju wykład na temat teorii reinkarnacji. Zwracając się ku poznaniu świata, praw nim rządzących, w celu rozbudzenia swej świadomości duchowej, ważne jest aby nabywać wszelka wiedzę i doskonalić swą tolerancję wobec odmienności. W myśl religii chrześcijańskiej Bóg daje nam prawo wyboru a my sami dochodzimy do prawdy, która jest On sam w sobie i w nas.
Nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II nauczał nas miłości, tolerancji i głosił hasło ,,Religie wszystkich krajów łączcie się ". W każdej z nich prawda jest jedna, lecz może być rozumiana względnie i dowolnie interpretowana, co ma negatywny obraz w tworzeniu sekt i fałszywych ołtarzy. Jednakże my jako jednostki jesteśmy odpowiedzialni za poczucie wiary i jej realizację. W każdym z nas każdego dnia rodzą się nowe pytania jej dotyczące i są one odmiennie pojmowane, jako, że wszyscy jesteśmy unikalni, pomimo wspólnego dążenia do szczęścia. Lektura tej książki to spora cześć wiedzy ,która poszerza naszą perspektywę postrzegania i ustosunkowania się do różnych wartości mających miejsce we wspólnym świecie.