Mirosława Nowak - Dziemianowicz

Prof. dr hab.Mirosława Nowak- Dziemianowicz studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim pedagogikę i psychologię., tam też zdobywała kolejne stopnie naukowe. W latach 1997-2017 współtworzyła Dolnośląską Szkołę Wyższą, obecnie pracuje na Uniwersytecie Opolskim, gdzie pełni funkcje dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych. Jest także kierownikiem Katedry Teorii wychowania i Pedagogiki szkoły .Jest także zatrudniona w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie kieruje seminarium doktorskim z pedagogiki. Edukacja, wychowanie, szkoła, nauczycie to pierwszy obszar Jej badań i naukowych zainteresowań. Drugim obszarem są relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzina i wszystko to, co dzieje się w nich „ pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Cała aktywność naukowa Autorki podporządkowana jest pytaniu o to, co w naszych relacjach z innymi sprzyja rozwojowi i samorealizacji. Interdyscyplinarne badania prowadzone przez Autorkę ulokowane są w jakościowym paradygmacie badań oraz w szerokim społeczno- kulturowym kontekście. Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci.

Prof. Ph.D., D.Sc. Mirosława Nowak-Dziemianowicz studied pedagogy and psychology at the University of Wrocław, where she also gained further academic degrees. In the years 1997- 2017 she worked at the University of Lower Silesia, which she co-founded. Currently, she works at the University of Opole and at WSB University in Dąbrowa Górnicza, where she heads a doctoral seminar in pedagogy. Education, upbringing, school, and teachers are the main area of her research and scientific interests. The secondary area is the relationship between people, intimate relationships, marriage, family. Her entire scientific activity revolves around the question of what in our relations with others favors development and self- realization. Interdisciplinary research conducted by her is located in a qualitative paradigm of research and in a broad socio-cultural context. In private life, she is a wife and mother of two adult children.