Michael Heinz

Michael Heinz Ing. (Uniwersytet PRIGO) pracuje na stanowisku rozpatrywania wniosków akredytacyjnych na Uniwersytecie PRIGO w Havířovie. Równocześnie jest asystentem, zaangażowanym w różne europejskie projekty. Jest równie menadżerem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Górniczo - Technicznego w Ostrawie.