Bożena Muchacka

Bożena Muchacka (prof. zw. dr hab.), jest pedagogiem, autorką ponad 120 publikacji w tym 12 monografii, 21 redakcji prac zbiorowych oraz około 90 artykułów polskich i zagranicznych  z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki zabawy, dydaktyki i pedeutologii. Zorganizowała kilka prestiżowych konferencji naukowych o zasięgu światowym, związanych z problematyką dziecięcej zabawy oraz kilkanaście międzynarodowych konferencji naukowych, dotyczących problematyki edukacji i wychowania dziecka oraz kształcenia nauczycieli. Jest twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Podstawowym miejscem pracy od 1980 roku jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, gdzie pełniła funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego a obecnie dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej i kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej. Trzecią kadencję pełni funkcję członka i eksperta Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zajmując się monitorowaniem jakości kształcenia na kierunkach znajdujących się w kompetencjach Zespołu; inicjowaniem działań związanych z doskonaleniem standardów kształcenia; wspieraniem środowiskowych i uczelnianych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę o jakości kształcenia. Jest członkiem Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN w Warszawie, członkiem  Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, OMEP, przewodniczącą Rady Programowo-Naukowej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. Społecznie pełni funkcję doradcy Rzecznika Praw Dziecka.
Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
29,90 zł
Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
39,90 zł
Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka
29,00 zł